STADGAR

HEM     TILLBAKA TILL INFO

 

                Stadgar för Länsmansgårdens Bouleklubb

                                         LBK

 

Stadgar

För den ideella föreningen LBK med hemort Göteborg bildad den 12 April 2008.

Stadgarna är fastställda av Årsmötet 12 April 2008.

Vårt organisationsnummer är 802442 - 0542

 

 

          § 1 Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter: Boule.

 

          § 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

          § 3 Tillhörighet  m m

Föreningen är medlem i Korpen och Svenska Bouleförbundet

 

          § 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelsen.

 

          § 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två

styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

          § 6 Verksamhets och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 Januari - 31 December.

 

          § 7 Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är

förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall

får frågan avgöras av styrelsen.

 

          § 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av angivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen  avges av såväl medlem som styrelse.

 

          § 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av angivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges, dels att föreningens tillgångar skall

komma medlemmarna tillgodo på sätt som årsmötet beslutar, dels var den upplösta

föreningens handlingar, priser  m m skall arkiveras.

 

          § 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den/de som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

          § 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall muntligen anmäla detta till styrelsen.

Medlemmen och styrelsen träffar överenskommelse om datum för utträde.

 

          § 12 Medlems rättigheter och skyldigheter

   Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.

   Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.

   Medlem skall följa stadgar och beslut som fattas av föreningen samt följa § 3 nämnd

   organisations stadgar, bestämmelser och beslut.

   Medlem skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

          § 13 Årsmöte och extra årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Mars månad på

tid och plats som styrelsen beslutar.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna.

Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på klubbens hemsida. Har

förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan

förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall

detta anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, ekonomisk rapport, inkomna

förslag/motioner skall finnas tillgängliga på årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa

handlingar finns tillgängliga. Alla medlemmar rösträtt.

 

          § 14 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag / motion för att behandlas av styrelsen. Motion från

medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen skall på årsmötet

avge yttrande över förslaget.

 

          § 15 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

   Fastställande av röstlängd för mötet.

   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

   Val av protokolljusterare och rösträknare.

   Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

   Fastställande av föredragningslista.

   Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.

   Balans och resultaträkning för räkenskapsåret.

   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

   verksamhets och räkenskapsåret.

   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisorerna avser.

   Fastställande av medlemsavgift.

   Fastställande av verksamhetsplan.

   Behandling av styrelsens yttrande över inkomna förslag/motioner.

 

   VAL

   Ordförande

   Kassör

   Sekreterare

   Övriga styrelseledamöter

   Styrelsens mandattid är 2 år, men vid första årsmötet förrättas valen så att ordförande

   och kassör ej har samma mandatperiod, samt att övriga styrelseledamöter har

   växelvis mandatperiod.

 

   Revisor samt revisorssuppleant

   Valberedningen för en tid av 1 år

   2 Tävlings / lag ansvariga för en tid av 1 år

   1 Kontaktperson för en tid av 1 år

  

   Övriga frågor.

   Mötets avslutande.

   Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna

   får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.

 

          § 16 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra

årsmöte när en revisor eller minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det. Framställan om

extra årsmöte görs skriftligen och med skäl till framställan. När styrelsen mottagit en begäran

om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom 1 månad från

erhållen begäran. Kallelse och föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar

före mötet.  Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp för behandling.

 

          § 17 Valberedning, sammansättning och åligganden

Valberedningen består av en sammankallande och en övrig ledamot. Valberedningen skall

senast 2 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill

kandidera för nästa mandattid.

 

          § 18 Revisorer

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-

styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna

tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-

och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 1 vecka före årsmötet.

 

          § 19 Styrelsen, sammansättning, åligganden

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av

kvinnor och män.

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för

föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen att:

   Verkställa av årsmötet fattade beslut.

   Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

   Ansvara för och förvalta föreningens medel.

   Tillställa revisorerna räkenskaper  m m enligt § 18.

   Förbereda årsmöte samt medlemsmöten.

 

          § 20 Uteslutning

Medlemmar som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot stadgar

eller på annat sätt skadat föreningens intressen kan uteslutas från föreningen.